دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهرانبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر 

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی 

 تاریخچه بستنی 

 تعریف بستنی 

 ارزش غذایی بستنی 

 مواد تشكیل دهنده بستنی 

      چربی 

      مواد جامد غیر از چربی 

      قند 

      مواد امولسیون كننده 

      مواد پایداركننده 

      مواد طعم دهنده 

      مواد رنگ دهنده 

 فرآیند تولید بستنی 

      مرحله دریافت 

      تولید مخلوط بستنی 

      توزین كردن 

      مخلوط كردن 

      یكنواخت كردن گویچه های چربی 

      پاستوریزاسیون 

      رسیدن مخلوط 

      افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده 

      انجماد به روش مداوم 

      قالب گیری و بسته بندی 

           بسته بندیهای بزرگ بستنی 

           بسته بندیهای مورد مصرف خانگی 

           تولید بستنی چوبی 

     سخت كردن بستنی 

 باكتریولوژی بستنی 

 اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی 

      آلودگیهای اولیه بستنی 

      آلودگیهای ثانویه بستنی 

 پیشگیری و كنترل 

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی 

 میكروبیولوژی پایه 

 میكروبیولوژی لبنیات 

 رشد میكروبی  

 میكروارگانیسم ها در شیر 

 مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر 

 میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر 

 میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر 

 باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری 

      تعریف انتروباكتریاسه 

      اشریشیاكلی 

      گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا 

      گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا 

      سیتروباكتر 

      جنس شیگلا 

      جنس سالمونلا 

           تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر 

            آزمایشات تشخیصی 

            پاتوژنزو یافته های بالینی 

            مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند 

 باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع 

      گروه سودموناها 

      سودمونا آئروجینوزا 

      یرسینیا 

           یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس 

           پاتوژنز و یافته های بالینی 

            آزمایشات تشخیصی 

            پیشگیری و كنترل 

 استافیلوكوك 

       استافیلوكوك اورئوس 

       مورفولوژی 

       ساختمان سلولی 

       مقاومت 

       خواص بیوشیمیایی 

       مسمومین غذایی استافیلوكوكی 

       علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی 

        پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی 

 باسیل های گرم منفی بدون اسپور 

        لیستریامونوسیتوجنز 

     تاریخچه 

          میكروبیولوژی 

          لیستریوزیس 

          وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن 

          حداقل دوز عفونت زایی 

          روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی 

          پاتوژنز و ایمنی 

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز 

 مدت مطالعه 

 تعداد نمونه 

 نحوه نمونه برداری  

 بررسی های انجام شده 

 مواد و وسایل مورد استفاده  

 روش آماده سازی 

 روش آزمایش نمونه های مواد غذایی 

 رقیق كننده ها 

      روش تهیه محلول رینگر 

      روش تهیه سرم فیزیولوژی 

      روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه 

 روش شمارش میكروبها  

 شمارش و شناسایی كلی فرم ها 

 شناسایی اشریشیاكلی 

 شناسایی سالمونلا 

 شناسایی استافیلوكوك اورئوس 

 طرز تهیه محیط كشت بردپاركر 

 شناسایی یرسینیا 

 شناسایی لیستریا 

      محیط اختصاصی پالكام 

 حدمجاز میكروبی در بستنی 

 تستهای تشخیصی 

فصل پنجم: نتیجه و بحث 

 نتایج 

 بحث 

 پیشنهادات 

خلاصه لاتین 

منابعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,