دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
دانلود رساله دکتری داروسازی با موضوع 

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

چکیده فارسی  

مقدمه و اهداف پژوهش 

ارزش غذائی طیور

سلامت گوشت طیور

سرعت رشد

بازده لاشه

سهولت تغذیه

 عدم احتیاج به مرتع

فصل اول:

كلیات

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز

تداخل با سایر بیماریها

راههای انتقال كوكسیدیوز

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری

ایمنی‌شناسی

نشانه‌های بالینی

تشخیص بیماری

اهمیت پیشیگری 

راههای پیشگیری

  الف ـ بهداشت و مدیریت

  ب ـ ژنتیك

  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی

  دـ واكسن‌ها 


فصل دوم:

مواد و روش‌كار

فصل سوم:

نتایج

  الف- میزان دفع ااسیست

  ب ـ وزن بدن

  پ ـ افزایش وزن بدن 

  ت ـ مصرف غذا

  ث ـ ضریب تبدیل غذائی

  ج ـ میزان تلفات 

فصل چهارم:

بحث

نتیجه گیری

فصل پنجم:

منابع و پیوست

چکیده به زبان انگلیسیبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,