دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:


شامل:


 فصل اول: مقدمه وبیان مسئله
          مقدمه
     سرطان سرویكس
     عوامل خطر
       نقش ویروس پاپیلومای انسانی HPV 
       تظاهرات بالینی
       گسترش بیماری
      تشخیص و مرحله‌بندی
     متغیرهای مؤثر در پیش آگهی
      شیوه‌های درمان
      پرتو درمانی اولیه
     عوارض پرتو درمانی
      شیمی درمانی
      درمان كانسر راجعة سرویكس
      ضایعات غده‌ای سرویكس
     غربالگری 
       نحوة برخورد با پاپ اسمیر غیر طبیعی
    سیستم Bethesda
     بیان مسئله
       بررسی متون
      اهداف مطالعه
  فصل دوم : مواد ابزار وروش كار
      نوع مطالعه
     جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری
      روش جمع آوری داده ها 
     حذف موارد تحت مطالعه 
     روش اجرای پژوهش
      نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری
       ملاحظات اخلاقی 
    جدول متغیرها
 فصل سوم :نتایج
      نتایج
فصل چهارم :بحث و پیشنهادات
      بحث
     پیشنهادات
فصل پنجم:ضمایم
  نمودارها


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,