دانلود بررسی فراوانی آنتی بادی‏های‎ IgG ‎وIgM ‎بر علیه سیتومگالوویروس در کیسه‏ خبررسی فراوانی آنتی بادی‏های IgG و IgM بر علیه سیتومگالوویروس در کیسه‏ های خون

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


فهرست نمودارها ‌‏
فهرست جداول  ‌‏
چکیده ‌
فصل اوّل: کلیات تحقیق
‎- ‎بیان مساله و مقدمه ‏
‎- ‎اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ‏
‎- ‎اهداف تحقیق  ‏
‎- ‎سؤالات تحقیق  ‏
‎- ‎فرضیه‏های تحقیق  ‏
‎- ‎تعاریف و اصطلاحات   ‏
‎- ‎متغییرهای تحقیق  ‏
فصل دوم: مبانی تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام شده
‎- ‎تاریخچه ‏
‎- ‎خصوصیات سیتومگالوویروس‎ CMV ‎
‎-- ‎مورفولوژی  ‏
‎-- ‎چرخه زندگی  ‏
‎-- ‎اپیدمیولوژی  ‏
‎-- ‎انتقال  ‏
‎-- ‎بیماریزایی  ‏
‎-- ‎تشخیص سرولوژی ‏
‎-- ‎پیشگیری  ‏
‎- ‎بررسی پژوهش‏های انجام شده ‏
‎-- ‎برخی پژوهش های انجام شده در ایران  ‏
‎-- ‎برخی پژوهش های انجام شده در خارج از ایران  ‏
فصل سوم: مواد و روش‏ها
‎- ‎لیست مواد و تجهیزات مورد استفاده ‏
‎- ‎محل پژوهش    ‏
‎- ‎جامعه مورد مطالعه ‏
‎- ‎نوع مطالعه ‏
‎- ‎روش نمونه گیری و حجم نمونه ‏
‎- ‎ابزار پژوهش    ‏
‎- ‎مواد و آزمایش ها ‏
‎-- ‎تهیه نمونه سرم ‏
‎-- ‎روش آزمایش    ‏
‎-- ‎مراحل الایزا‎  ELISA  ‎
‎-- ‎فاز جامد  ‏
‎-- ‎پوشش دهی  ‏
‎- ‎روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ‏
فصل چهارم: نتایج
‎- ‎نتایج توزیع فراوانی آنتی بادی‎ IgG ‎ضدسیتومگالوویروس بر حسب جنسیت اهداکنندگان خون شهرستان بم  ‏
‎- ‎نتایج توزیع فراوانی آنتی بادی‎ IgM ‎ضدسیتومگالوویروس بر حسب جنسیت اهداکنندگان خون شهرستان بم  ‏
‎- ‎نتایج فراوانی آنتی بادی‎ IgG ‎ضدسیتومگالوویروس بر حسب سن اهداکنندگان خون شهرستان بم  ‏
‎- ‎نتایج توزیع فراوانی آنتی بادی‎ IgM ‎ضد سیتو مگالوویروس بر حسب سن اهداکنندگان خون شهرستان بم  ‏
‎- ‎نتایج توزیع فراوانی آنتی بادی‎ IgG ‎ضد سیتومگالو ویروس بر حسب گروه خونی اهداکنندگان خون شهرستان بم  ‏
‎- ‎نتایج توزیع فراوانی آنتی بادی‎ IgM ‎ضد سیتومگالوویروس بر حسب گروه خونی اهداکنند‏گان خون شهرستان بم  ‏
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
‎- ‎بحث   ‏
‎- ‎نتیجه گیری


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,