دانلود مدیریت تغذیه در طیور گوشتیدانلود

اصلاح نژاد ژنتیکی 

جیره های متراکم 

 جوجه گوشتی 

سلکسیون جوجه ها

 Lilburn

NRCشامل:

مقدمه                                                                                                                           

اثر متقابل تغذیه، دما و برنامه های نوری                                                                        

مفهوم تغذیه تجمعی حداقل                                                                                          

باروری در مرغ ها                                                                                                        

برنامه های تغذیه ای گله های مادر گوشتی                                                                   

پروتیین و انرژی متابولیسمی جیره برای خروس های مادر گوشتی                                  

وزن بدن در خروس های مادر گوشتی                                                                          

تلفات در خروس مادر گوشتی                                                                                     

مروری کلی بر پرورش جداگانه خروس مادر گوشتی                                                   برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,