دانلود کتابچه مدیریت پسماندبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


مقدمه                                                 
كتابچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی        
فصل اول –اهداف                                   
فصل دوم – تعاریف                                  
فصل سوم – حدود واختیارات                
فصل چهارم- طبقه بندی پسماندهای پزشكی  
فصل پنجم تفكیك ، بسته بندی وجمع آوری      
فصل ششم  نگهداری.                           
فصل هفتم  حمل ونقل                          
فصل هشتم بی خطر سازی وتصفیه وامحاء 
پیوست                                              
جدول طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه    
شرح انواع پسماندهای پزشكی ویژه             
پیوست                                               
ضوابط ومعیارهای روشهای عمده تصفیه و دفع. 
- ضوابط ومعیارهای روش ماكروویو            
- ضوابط ومعیارهای دفن بهداشتی           
- روش محفظه سازی.                         
دفع پسماندهای مواد شیمیایی اشتعال زا    
دفع پسماند مواد شیمیایی سمی         
سم زدایی اتیدیوم بروماید و ژل های این محلولها 
دفع پسماندهای مواد شیمیایی سرطانزا         
دفع پسماندهای مواد خطرناک زیست محیطی 
دفع پسماندهای مواد رادیو اکتیو                  
مواد شیمیایی واکنش گر                        
دفع پسماندهای مواد شیمیایی خورنده        
دستگاههای امحاء زباله                         
شیوه های محاسبه متوسط حجم سطلهای زباله وترالی زباله 
نوع دستگاههای بی خطر سازی موجود در بیمارستان امام خمینی جیرفتره 
تجهیزات جانبی پسماندهای بیمارستان 
تجهیزات موجود در بخشها                 
مقدار زباله تولیدی بیمارستان امام خمینی جیرفتره 
زمانهای جمع آوری زباله زیر مجموعه های بیمارستان در طول ساعت.. 
نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستان. 
طرح مدیریت پسماند در ایمنی بیمار 
مقدمه                                          
وظایف رئیس بیمارستان                     
وظایف مدیر پسماند بیمارستان             
وظایف مسئول بخش در مدیریت پسماند 
وظایف مترون بیمارستان در مدیریت پسماندها 
مدیر مسئول كنترل عفونت                  
مدیر پشتیبانی وتداركات                    
نقش مسئول بهداشت                      
كمیته مدیریت پسماند بیمارستان          
انواع زباله های تولیدی در بخش های مختلف بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت 
منبع                                             


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,