دانلود بررسی رویه تغذيه سالم و الگوهای تغذیه در پوسیدگی دنداندانلود


شامل: 

مروری بر متون و مقالات 
 پیشگفتار 
 گروه های غذایی 

رژیم غذایی 

 راه‏های ارزیابی رژیم غذایی 

 هرم تغذیه ای 

 FFQهای خارجی و ایرانی 

 پرسشنامه‌ی بسامد غذایی FFQ 

 مروري برمقالات 

 رابطه تغذیه و سلامت دهان و دندان 

 اهداف و فرضيات 

 بیان مسئله 

 نوع مطالعه 

 فصل دوم مواد و روش ها 

 زمان و مکان اجرای تحقیق 

 حجم نمونه 

 معیار های ورود و خروج مطالعه 

 روش نمونه‌گیري 

 روش پژوهش 

 روش جمع آوري داده‌ها 

 ویژگی‌های اسکنر HP Scanjet N 

 آنالیز پرسشنامه ها 

 ثبت DMFT 

 نرم‌افزارها 

 جدول متغيرها 

 نحوه محاسبه نمایه تغذیه 

 ملاحظات اخلاقی 

 روش تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسی آماري 

 یافته ها 

 فصل سوم یافته ها 

 DMFT 

 توزیع فراوانی جنسیت 

 میزان دریافت پروتئین 

 میزان دریافت مواد مغذی 

 میزان دریافت کربوهیدرات 

 میزان دریافت چربی 

 دریافت انرژی 

 میزان دریافت فیبر 

 دریافت ویتامین E 

 دریافت ویتامین A 

 دریافت کالیوم 

 دریافت فولات 

 بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی 

 همبستگی بین DMFT و شاخص های تغذیه ای 

 مقایسه نمایه تغذیه 

 میزان دریافت قند ساده 

 فصل چهارم بحث 

 بررسی همبستگی میان DMFT با سهم دسته های غذایی و نمایه تغذیه 

 مـنـابـع 

 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 

 ضمائــم برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,